Försäljningsvillkor


Försäljningsvillkor HOPPING STICS

 1. Avtal

Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, information som lämnas i beställningslösningen och eventuella särskilt överenskomna villkor. I händelse av eventuell konflikt mellan informationen kommer vad som särskilt avtalats mellan parterna att gälla, så länge det inte strider mot tvingande lagstiftning.

Avtalet kommer också att kompletteras med relevanta lagbestämmelser som reglerar köp av varor mellan företag och konsumenter.

 1. Partene

Säljare är:

Företagsnamn: Tefre Lunder Consulting

Adress: Lindebergveien 17, 1358 Jar

E-post: mikkel.tefre@gmail.com

Tel .: +47 41 00 42 43

Organisationsnummer: 912 369 919

och kallas hädanefter säljaren / säljaren.

Köpare är den konsument som gör beställningen och benämns nedan köpare/köpare.

 1. Pris

Det angivna priset för varan och tjänsterna är det totala priset som köparen måste betala. Detta pris inkluderar alla skatter och extra kostnader. Merkostnader som säljaren före köpet inte har informerat om ska köparen inte stå för

 1. Ingå avtal

Avtalet är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren.

Avtalet är dock inte bindande om det förekommit skriv- eller skrivfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i nätbutiken eller i köparens beställning och motparten insett eller borde ha insett att en sådan fel fanns.

 1. Betalningar

Säljaren kan kräva betalning för varan från det att den skickats från säljaren till köparen.

Om köparen använder kredit- eller betalkort vid betalning kan säljaren reservera köpeskillingen på kortet vid beställning. Kortet debiteras samma dag som varan skickas.

Vid betalning med faktura utfärdas fakturan till köparen när varan skickas. Betalningsfristen anges på fakturan och är minst 14 dagar från mottagandet.

Köpare under 18 år kan inte betala med efterföljande faktura

 1. Leverans

Leverans sker när köparen, eller dennes ombud, har övertagit saken.

Om leveranstiden inte anges i beställningslösningen ska säljaren leverera varan till köparen utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter beställning från kund. Varan ska levereras till köparen om inte annat avtalats mellan parterna

 1. Risken för objektet

Risken för varan övergår till köparen när denne eller dennes ombud har fått varan levererad enligt punkt 6.

 1. Ångerrätt

Om inte avtalet är undantaget från ångerrätten kan köparen häva köpet av varan i enlighet med ångerrättslagen.

Köparen ska meddela säljaren om användningen av ångerrätten inom 14 dagar från det att tidsfristen börjar löpa. Deadline inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen går ut på en lördag, allmän helgdag eller helgdag förlängs fristen till närmaste arbetsdag.

Avbokningsfristen anses uppfylld om ett meddelande skickas innan tidsfristens utgång. Köparen har bevisbördan för att ångerrätten har utnyttjats och anmälan bör därför göras skriftligen (blankett för ångerrätt, e-post eller brev).

Ångerperioden börjar löpa:

Vid köp av enskilda varor löper ångerfristen från dagen efter att varan/varorna har tagits emot.

Om ett abonnemang säljs, eller avtalet innebär regelbunden leverans av identiska varor, löper fristen från dagen efter att första försändelsen mottagits.

Om köpet består av flera leveranser löper ångerfristen från dagen efter att sista leveransen mottagits

Ångerfristen förlängs till 12 månader efter utgången av den ursprungliga tidsfristen om säljaren inte före avtalets ingående uppger att det finns en ångerrätt och en standardiserad ångerblankett. Detsamma gäller vid bristande information om villkor, tidsfrister och rutiner för att utöva ångerrätten. Om näringsidkaren lämnar informationen under dessa 12 månader, löper ångerfristen fortfarande ut 14 dagar efter den dag då köparen fick informationen.

Vid utnyttjande av ångerrätten ska varan returneras till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att meddelande om användning av ångerrätten har lämnats. Köparen står för de direkta kostnaderna för att returnera varan, om inte annat avtalats eller säljaren har underlåtit att ange att köparen står för returkostnaderna. Säljaren kan inte fastställa en avgift för köparens utnyttjande av ångerrätten.

Köparen kan prova eller testa produkten på ett sunt sätt för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion utan att ångerrätten förfaller. Om testning eller testning av föremålet går utöver vad som är försvarligt och nödvändigt, kan köparen stå för eventuellt reducerat värde på föremålet.

Säljaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål återbetala köpeskillingen till köparen och senast 14 dagar från det att säljaren underrättats om köparens beslut att utöva ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne betalningen till dess att han mottagit varan från köparen, eller tills köparen har lämnat in dokumentation om att varan har återlämnats.

 1. Försening och utebliven leverans - köparens rättigheter och tidsfrist för anmälan av reklamationer

Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent enligt överenskommelse mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller omständigheter på köparens sida, får köparen enligt reglerna i 3 kap. 5 konsumentköplagen hålla inne köpeskillingen. häva avtalet och/eller kräva ersättning av säljaren.

Vid anspråk på försummelser bör underrättelsen av bevisskäl vara skriftlig (t.ex. e-post).

Uppfyllelse

Köparen kan behålla köpet och kräva fullgörande av säljaren. Köparen kan dock inte kräva fullgörande om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om fullgörandet kommer att medföra så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det är väsentligt oproportionerligt i förhållande till köparens intresse av att säljaren fullgör. Skulle svårigheterna försvinna inom skälig tid, kan köparen fortfarande kräva fullgörande

Köparen förlorar sin rätt att kräva fullgörelse om han eller hon väntar oskäligt länge med att framföra kravet.

Höjd

Om säljaren inte levererar varan vid leveranstillfället måste köparen uppmuntra säljaren att leverera inom en rimlig ytterligare tidsfrist för fullgörande. Om säljaren inte levererar varan inom den extra tidsfristen kan köparen häva köpet.

Köparen kan dock häva köpet omedelbart om säljaren vägrar att leverera varan. Detsamma gäller om leverans till avtalad tidpunkt varit avgörande för avtalets ingående, eller om köparen har meddelat säljaren att leveranstidpunkten är avgörande.

Om varan levereras efter den av konsumenten fastställda tilläggsfristen eller efter den leveranstidpunkt som varit avgörande för avtalets ingående, ska hävningsanspråket framställas inom skälig tid efter det att köparen fick kännedom om leverans.

Ersättning

Köparen kan kräva ersättning för en mindre skada på grund av förseningen.Detta gäller dock inte om säljaren styrker att förseningen beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som inte rimligen hade kunnat beaktas vid avtalets ingående, undvikas eller övervinna konsekvenserna av

 1. Fel i varan - köparens rättigheter och reklamationsfrist

Om det finns ett fel i varan ska köparen inom skälig tid efter att den upptäckts eller borde ha upptäckts meddela säljaren att han eller hon kommer att åberopa felet. Köparen har alltid klagat i tid om det sker inom 2 månader. från att defekten upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation kan göras senast två år efter att köparen övertagit varan. Om produkten eller delar av den är avsedd att hålla betydligt längre än två år är reklamationstiden fem år.

Om varan har ett fel och detta inte beror på köparen eller omständigheter på köparens sida får köparen enligt reglerna i konsumentköplagen 6 kap innehålla köpeskillingen välja mellan rättelse och återleverans, kräva prisavdrag, kräva avtalet hävt och/eller kräva ersättning från säljaren.

Klagomål till säljaren ska göras skriftligen

Korrigering eller ersättning

Köparen kan välja mellan att göra anspråk på felet eller korrigera leveransen av liknande varor. Säljaren kan ändå motsätta sig köparens anspråk om kravets genomförande är omöjligt eller säljaren orsakar oskäliga kostnader. Rättelse eller omleverans ska ske inom skälig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två avhjälpningsförsök för samma fel.

Prissänkning

Köparen kan kräva lämplig prisavdrag om varan inte korrigeras eller returneras. Detta innebär att förhållandet mellan reducerat och avtalat pris motsvarar förhållandet mellan varans värde i bristfälligt och avtalsmässigt skick. Om det finns särskilda skäl för det kan prisavdraget istället sättas lika med felets betydelse för köparen.

Höjd

Om varan inte har reparerats eller returnerats kan köparen även häva köpet när defekten inte är obetydlig.

 1. Säljarens rättigheter i händelse av köparens försummelse

Om köparen inte betalar eller fullgör övriga skyldigheter enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren eller omständigheter från säljarens sida, får säljaren enligt reglerna i konsumentköplagen kap. 9, hålla inne varan, kräva fullgörande av avtalet, kräva avtalet hävt samt kräva ersättning av köparen. Säljaren kommer även efter omständigheterna att kunna kräva dröjsmålsränta, inkassoavgift och skälig avgift för ej uthämtade varor

Uppfyllelse

Säljaren kan behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen. Om varan inte levereras förlorar säljaren sin rätt om han väntar orimligt länge med att föra fram kravet.

Höjd

Säljaren kan säga upp avtalet om det föreligger en väsentlig försummelse eller annan väsentlig försummelse från köparens sida. Säljaren kan fortfarande inte ångra sig om hela köpeskillingen är betald. Om säljaren sätter en rimlig ytterligare tidsfrist för fullgörande och köparen inte betalar inom denna tidsfrist, kan säljaren häva köpet.

Dröjsmålsränta / inkassoavgift

Om köparen inte betalar köpeskillingen enligt avtalet kan säljaren kräva ränta på köpeskillingen enligt dröjsmålsräntelagen. Vid utebliven betalning kan fordran efter förhandsbesked skickas till Köparen kan då hållas ansvarig för avgifter enligt inkassolagen

Avgift för ej uthämtade ej förbetalda artiklar

Om köparen inte hämtar ut obetalda varor kan säljaren ta ut en avgift från köparen. Avgiften ska maximalt täcka säljarens faktiska utgifter för att leverera varan till köparen. En sådan avgift kan inte tas ut av köpare under 18 år.

 1. Garanti

Garanti som ges av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de som köparen redan har enligt tvingande lagstiftning. En garanti innebär således inga inskränkningar i köparens reklamations- och reklamationsrätt vid dröjsmål eller fel enligt punkter 9 och 10.

 1. Personlig information

Ansvarig för behandlingen av insamlade personuppgifter är säljaren. Om inte köparen samtycker till något annat får säljaren enligt personuppgiftslagen endast samla in och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för säljaren att genomföra avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

 1. Konfliktlösning

Klagomål riktas till säljaren inom skälig tid, jfr punkterna 9 och 10. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas kan köparen kontakta Konsumentrådet för medling. Konsumentrådet finns på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no

Europeiska kommissionens klagomålsportal kan också användas om du vill lämna in ett klagomål. Detta är särskilt relevant om du är en konsument som bor i ett annat EU-land. Klagomålet lämnas in här: http://ec.europa.eu/odr.

.